VENEZUELA : INDIGENOUS RESISTENCE

Statue of Columbus Toppled in Caracas, Venezuela; Solidarity Actions World-wide

 

On October 12, various popular movements Venezuela gathered in the center of Caracas to celebrate a "Day of Indigenous Resistence" (previously Columbus Day) beneath a bronze statue of Christopher Columbus. Protesters first covered the statue with banners and graffiti, and then climbed to the top to attach a heavy fishing rope around Columbus's neck. Hundreds of protesters easily toppled the statue, even bringing the marble boat that served as his base along with him. The statue was dragged through the streets of Caracas, hung from a tree, and finally broken into pieces. The "Revolutionary" Police of Caracas (under the authority of "revolutionary" mayor Freddy Bernal) arrived, firing tear gas and ammunition into the air. Despite heavy resistence, the police managed to seize the pieces of the statue and arrest five people. The protest then moved to mayor Bernal´s office building, demanding the release of the prisoners.

As part of a global day of action in support of the autonomous Bolivarian movements of Venezuela and "Pachamerican" (continental) resistence, solidarity events were held in London, Amsterdam, Athens, Puerto Rico, and Zimbabwe. As part of what has been termed "Revolution within the Revolution," revolutionaries in Venezuela are hoping to carry out further autonomous, civil actions in the future, in solidarity with other movements throughout the continent and around the world.

LEGAL UPDATE:Five people remain in jail. The authorities are offering to release them in exchange for the "organizers." Up to 30 people are prepared to claim responsibility for the action.

Read more at IMC-Puerto Rico

More Links: Hands Off Venezuela | Aporrea.org [es] | Venezuela Analysis

add a comment on this article

Solidarity actions/photos from Amsterdam

bb 13.Oct.2004 17:46

 http://www.indymedia.nl/nl/2004/10/22200.shtml

PACHAMERICA GLOBALE ACTIEDAG
Fietskaravaan en Feest te Amsterdam, in het teken van de strijd tegen het
(neo)kolonialisme
“Wie zijn de Christopher Columbussen van vandaag?”

Fietskaravaan tegen neo-kolonialisme
Veertig mensen vertrokken om 13.30 uur vanaf het Frederiksplein te
Amsterdam op hun met vlaggen versierde fietsen naar de Sarphatistraat. Het
doel: een tocht langs een aantal multinationale bedrijven die zich
schuldig maken aan neokoliale praktijken (lees plundering en uitbuiting).
De eerste halte : een Texaco-pompstation. Flyers en stickers verspreidden
zich snel, een spandoek met de tekst “Stop Texaco impunity; clean up your
mess in Ecuador” werd aan het hek van het tankstation opgehangen. Een van
de actievoerders deed de activiteiten van Texaco in Ecuador uit de doeken
: de weigering de milieuvervuiling van dertig jaar oliepompen en de
gevolgen hiervan voor de plaatselijke bevolking, op te ruimen.
Onder luid geschreeuw “Neokolonialisme STOP” kwam de karavaan bij de
tweede stop aan : een winkel van Benetton in de Heiligenweg. Het spandoek
met de tekst “Mapuche land is niet te koop; Benetton weg uit Patagonië”
ontvouwen voor de Benettonwinkel gaf de shoppers in de drukke winkelstraat
te kijken. Posters werden her en der op de winkel geplakt. Flyers, met
daarop onder andere “vier redenen om geen Benetton producten te kopen”,
werden in groten getale uitgedeeld op straat aan het winkelend publiek.
Ondertussen vond er in de winkel zelf een stevige discussie met de
eigenaar plaats. De eigenaar, alsook het winkelend publiek, was niet op de
hoogte van de activiteiten en het grondbezit van Benetton in Argentinië,
maar ze zei niks te kunnen veranderen aan het beleid binnen Benettons
imperium. Het doorgaans positieve en interculturele imago van Benetton
strooft duidelijk niet met het feit dat het bedrijf in Patagonië Mapuches
van hun land afpest. Twee vertegenwoordigers van de Mapuche gemeenschap in
Nederland waren aanwezig en vertelden over hun strijd tegen Benetton en
andere corporaties die hun land bezetten. Na enige tijd arriveerde een
groep politieagenten die de fietskaravaan de winkelstraat uitduwde. Gezien
de enigszins onvriendelijke confrontatie met de politie, splitste de
fietskaravaan zich op, om op een later moment weer samen te komen op het
Amsterdam Centraal Station, waar de derde actie plaats zou vinden.
Sinds enige tijd is alleen nog maar Douwe Egberts (DE) koffie te krijgen
in de NS stations. DE adverteert momenteel volop met de slogan “Puur
genieten”. Om de treinreizigers te informeren over de praktijk van DE,
namelijk haar verantwoordelijkheid in de structurele onderbetaling van
koffieboeren in het Zuiden, werden er flyers uitgedeeld en stickers
gekleefd met de slogan: “DE, puur genieten? DE=Door Exploitatie!”

Het feest op het Beursplein
Om 16.30 uur gingen de activiteiten op het Beursplein van start. Het
podium op het plein werd geflankeerd door een banner met de tekst: “12
oktober, 1492-2004. Meer dan 500 jaar verzet: voor een vrij Pachamerica.”
Naast het podium werden gratis Latijns-Amerikaanse gerechten uitgedeeld.
In het Nederlands en Spaans werd uitgelegd waarom er op deze dag, 12
oktober, in Amsterdam actie gevoerd werd. Na de karavaan wilden we de meer
dan 500 jaar verzet tegen de onderdrukking en uitbuiting in
Latijns-Amerika “vieren”. Deze sociale bewegingen geven ook vandaag de dag
onder zeer moeilijke omstandigheden hun strijd niet op en trotseren een
internationale orde, waarin de belangen van multinationale ondernemingen
boven die van mensen staan.

Kury zara (betekent “Gouden Mais”, mais is vanaf de Inca’s tot nu het
belangrijkste voedsel geweest voor inheemse Ecuadorianen), een
Ecuadoriaans dansgezelschap van vrouwen en kinderen bracht met kleurige
kostuums vele eeuwen culturele rijkdom uit Ecuador tot expressie in muziek
en traditionele dans. Meer muziek later door Pablo en Mauricio, die
spontaan ‘Sobre Viviendo’ en ‘Ata Siempre’ speelden als bijdrage aan het
feest.
Carolijn Terwindt, antropologe, sprak over haar onderzoek naar het Mapuche
conflict in Chili. Marielba Franco, van de stichting voor de Bolivariaanse
Identiteit (SBID) had het over het begrip ‘Pachamerica’ en de sociale
beweging in Venezuela.

Een tekst van Carlos Rodrigo F. Sáenz: ‘Kolonialisme, Neokolonialisme en
Autokolonialisme’, ging vooraf aan het uitreiken van de ‘Columbus-award’.
Deze werd uitgereikt aan het ‘slechtst denkbare en meest neokoloniale
bedrijf ter wereld’, allen schuldig aan asociaal en milieuvernietigend
gedrag. Het publiek stemde allen even schuldig, niet te verwonderen werd
de award overhandigd aan de ‘manager’ van toevallig alle genomineerde
multinationals (Monsanto, Benetton, Coca Cola, Bayer, Nestle etc.).

De “Rhythms of Resistance” sambaband sloot alles feestelijk af met een
swingende, muzikale uitspatting op het inmiddels schemerige Beursplein…

Viva la Pachamerica!

Meer achtergrondinfo over de bedrijven, vandaag in het daglicht gesteld op
www.noticias.nl/12okt.

AMSTERDAM PRESS RELEASE (en)

bb 13.Oct.2004 17:48

 http://www.indymedia.nl/nl/2004/10/22200.shtml

PACHAMERICA GLOBAL ACTION DAY
Bicycle caravan and celebration in Amsterdam, highlighting the struggle
against neo-colonialism.
“Who are the Christopher Columbusses of today?”

Bicycle caravan against neo-colonialism
About 40 people started of at around 13.30h on their with flags decorated
bikes towards their first target : a Texaco gasstation. Their goal : a
bike tour targeting multinational companies that are guilty of neocolonial
practices (read plunder and exploitation). Flyers and stickers were
spreading fast, a banner with text “Stop Texaco impunity; clean up your
mess in Ecuador” was pinned at the fence of the station. One of the
activists talked about the activities of Texaco in Ecuador : their refusal
to clean up the polution of the environment and the devastating
consequences of this for the local population after 30 years of
exploitation.
Shouting “Neokolonialism STOP” the caravan arrived at the second stop : a
clothsshop of Benetton. The banner saying “Mapuche land is not for sale;
Benetton out off Patagonia” was unfolded in front of the shop, facing
consumers in a busy shopping street. Posters were glued at the shops´
windows. Flyers explaining why people should not buy any products of
Benetton were distributed amongst the shopping public. In the meanwhile
the owner of the store declared in a heavy discussion not to be informed
of the practices and ownership of land by Benetton in Argentina, she said
it was not in her power to change something within the policy of the
Benetton empire. The generally positive and multicultural image of
Benetton does clearly not confirm with the fact that the company steals
the land of the Mapuche. Two representants of the Mapuche community in
Holland talked about their struggle against Benetton and other
corporations that occupy their lands.
After a while police pushed the caravan out of the shopping street.
Because of this unfriendly confrontation with the police the group split
and met again in front of Amsterdam central station for the third action.
Since recently you can only get Douwe Egberts (DE) coffee in the train
stations. DE advertises for the moment with the slogan “Pure enjoyment”.
To inform the travellers on the practice of DE, their part in the
structural underpayment of coffeefarmers in the south, flyers were again
distributed and glued with the slogan : “DE, pure enjoyment? DE=By
exploitation!”

The celebration of Pachamerican struggles
At 16.30 uur it kicked of at the Beursplein in Amsterdam. A banner with
“12th october, 1492-2004. More than 500 years of resistance : for a free
Pachamerica.” supported the explanation in Dutch and Spanish why this
action was held this day in Amsterdam. Social movements are still
resisting and struggling the day of today under very harsh circumstances
and face an international order, in which the interests of multinational
corporations are more important than those of people.

Kury zara (means “Golden Corn”, corn is from the Inca’s till now the most
important food for indigenous Equadorian people ), an Ecuadorian dance
company of women and children expressed many centuries of cultural
richness through music and traditional dance.

In the end a ‘Columbus-award’ was handed over to the worst and most
neokolonial company in the world, all guilty of asocial and
environmentally distructive behaviour. The public voted all guilty, not
surprisingly the awward was handed over to a manager who seemed to be
manager from all nominated multinationals (Monsanto, Benetton, Coca Cola,
Bayer, Nestle, etc...)
The “Rhythms of Resistance” sambaband ended the action day with a musical
note on falling dusk...

Viva la Pachamerica!

More background info about the companies that were “targeted” today on
www.noticias.nl/12okt.

PHOTOS FROM THE ACTION

bb 13.Oct.2004 18:07

 http://pr.indymedia.org/news/2004/10/5077.php

Detailed Report from Austin-IMCsta

blackbeard 13.Oct.2004 23:45

 http://austin.indymedia.org/newswire/display/17833/index.php

Venezuela: Revolte inner Revolte

anon 16.Oct.2004 11:15

German article on de.indy regarding this topic:  http://de.indymedia.org/2004/10/96270.shtml